KPSS

21 Mart 2010 Pazar

KPSS - TARİH SORULAR

KPSS TARİH EĞİTİMİ1. Aşağıdakilerden hangisinin İslamiyet’ten önce Türklerin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Töre adı verilen yazısız hukuk kurallarını uygulamaları
B) Farklı din ve inanışları benimsemeleri
C) Güçlü bir askeri teşkilata sahip olmaları
D) Denizcilik alanında önemli gelişmeler sağlamaları
E) Atlı göçebe hayat tarzını benimsemeleri


devamı
2. Büyük Selçuklu Devletinde uygulanan ikta sistemi ile:
I. Toprağın verimli kullanılması
II. Özel mülkiyetin yaygınlaştırılması
III. Vakıfların gelirlerinin artırılması
hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

3. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi Anadolu Selçukluları dönemine aittir?
A) Nizamiye Medresesi
B) Yeşil Cami
C) Kubadabad Sarayı
D) Çinili Köşk
E) Şehzade Camisi

4. Osmanlı Devletinde sadrazam:
I. Din
II. Askerlik
III. Yönetim
alanlarından hangilerinde yetki sahibi olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbının Osmanlı ekonomisine olan etkilerinden biridir?
A) Osmanlı bütçesinin fazla vermesi
B) Osmanlı Devletinin hammadde ihracatının artması
C) Osmanlı Devletinde yerli üreticilerin zenginleşmesi
D) Halkın refah seviyesinin yükselmesi
E) Osmanlı Devletinde iş olanaklarının artması

6. Aşağıdakilerden hangisi 19. yy ıslahatları arasında yer almaz?
A) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
B) Anayasa’nın yürürlüğe konulması
C) Deniz Mühendishanesinin açılması
D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu’nun kurulması
E) Takvim-i Vekayi adı ile ilk resmi gazetenin çıkarılması

7. I. Halkın can ve mal güvenliği
II. Vergi işleri
III. Ayanların görevleri
Yukarıdakilerden hangileri Tanzimat Fermanında yer alan konular arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

8. Osmanlı Devleti kapitülasyonların da ötesinde ekonomik ayrıcalıkları içeren 1838 Baltalimanı Ticaret Sözleşmesinin hangi ülke ile imzalamıştır?
A) Rusya
B) İngiltere
C) ABD
D) Fransa
E) Hollanda

9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşlarındaki gelişmelerden biri değildir?
A) Kıbrıs’ın kaybedilmesi
B) Batı Trakya’nın kaybedilmesi
C) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi
D) İttihat ve Terakki Partisinin Bab-ı Ali baskınıyla yönetime el koyması
E) Makedonya’nın kaybedilmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinde yer alan konular arasındadır?
A) Azınlıklara hâkimiyetimizi zedeleyecek hiçbir ayrıcalığın verilmemesi
B) Temsilciler Kurulu’nun seçilmesi
C) İstanbul Hükümeti ile tüm ilişkilerin kesilmesi
D) Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanması
E) Mebuslar Meclisi’nin açılması için çağrı yapılması

11. I. İşgallerin protesto edilmesi için mitingler düzenlenmesi
II. Batı Cephesi Komutanlığına Ali Fuat Paşa’nın getirilmesi
III. Milli Cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla tek çatı altında birleştirilmesi
Yukarıdaki kararlardan hangileri Sivas Kongresinde alınmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

12. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli Kararları içinde yer alan konulardan biri değildir?
A) Kars, Ardahan ve Batum’da halkoylamasının yapılması
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) Makedonya’da halkoylamasının yapılması
D) İstanbul ve Marmara Denizi’nin her türlü tehlikeden korunması
E) Arapların çoğunlukta bulunduğu topraklarda halkoylamasının yapılması

13. Kurtuluş Savaşı’nda:
I. Mustafa Kemal Paşa’ya Gazilik unvanı ile Mareşallik Rütbesi’nin verilmesi
II. Başkomutanlık Kanunu ile TBMM’nin yetkilerini üç ay için Mustafa Kemal Paşa’ya vermesi
III. 20 Ekim 1921’de Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
gelişmelerinden hangileri Sakarya Savaşı’nın sonuçları arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

14. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin l. İnönü Savaşı’nın sonuçları içinde yer aldığı savunulamaz?
A) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
B) Londra Konferansı’nın toplanması
C) TBMM ile Afganistan arasında dostluk antlaşmasının imzalanması
D) Halkın TBMM’ye olan güveninin artması
E) Düzenli Ordunun ilk zaferini kazanması

15. Kurtuluş Savaşında TBMM’ye karşı başlatılan:
I. Kuva-yı İnzibatiye
II. Anzavur
III. Çerkez Ethem
ayaklanmalarından hangileri düzenli orduya katılmayı reddeden Kuva-yı Milliyeciler tarafından çıkarılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

16. I. Kabine sistemine geçilmesi
II. Kanunu Esasi’nin tamamen yürürlükten kaldırılması
III. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 1924 Anayasası’nın kabul edilmesi ile gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

17. Atatürk Döneminde Fethi Okyar tarafından 1930’da kurulan muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk Partisi
B) Demokrat Parti
C) Serbest Cumhuriyet Partisi
D) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
E) Ahali Cumhuriyet Partisi

18. 1934’te kabul edilen Soyadı Kanunu ile:
I. Resmi işlemlerin kolaylaştırılması
II. Ayrıcalıklara son verilmesi
III. Kadın - erkek eşitliğinin sağlanması
hangilerinin hedeflendiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

19. Atatürk döneminde eğitim alanında yaşanan ikiliğe son verilmesi amacıyla:
I. Medreselerin kapatılması
II. Millet Mekteplerinin açılması
III. Halkevlerinin açılması
hangilerinin gerçekleştirildiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

20. Yabancı Devletlerin “kapitülasyon” adı verilen ayrıcalıkları aşağıdakilerden hangisi ile tamamen kaldırılmıştır?
A) Kars Antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması
E) Mudanya Antlaşması

21. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk döneminde tarımla uğraşan kesimin gelişmesi amacına yönelik olduğu savunulamaz?
A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması
C) Ziraat Bankası tarafından verilen kredilerin artırılması
D) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
E) Yerli üretimin desteklenmesi

22. Şapka İnkılâbı’nın yapılmasının
I. Çağdaşlaşma
II. Devletçilik
III. Ulusal Egemenlik
ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

23. Atatürk: “Her türlü başarının sırrı, her türlü kuvvetin, kudretin gerçek kaynağının milletin kendisi olduğuna kanaatimiz tamdır” sözü ile
I. Cumhuriyetçilik
II. Halkçılık
III. Devletçilik
ilkelerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

24. I. Özel şirketlerin kapatılması
II. Özel mülkiyete son verilmesi
III. Milli menfaatlere uygun ekonomik düzenlemelerin yapılması
Yukarıdakilerden hangileri Devletçilik ilkesi ile bağdaşmaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

25. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi gelişmeleri arasında yer almaz?
A) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kurulması
B) İlk Modern nüfus sayımının yapılması
C) İlk kez tek dereceli seçimlerin yapılması
D) İlk kez kadınların milletvekili seçilmesi
E) Türkiye’nin ilk özel bankasının kurulması

26. Atatürk Döneminde:
I. Okul programlarından Farsça ve Arapça derslerinin çıkartılması
II. Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kurulması
III. Darülfünun’un kaldırılması
uygulamalarından hangilerinin Türk Dilindeki gelişmeyi hızlandırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

27. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve mali bağımsızlığının sağlanmasında:
I. Yerli üreticiyi koruyan düzenlemelerin yapılması
II. Bütçe açıklarının kapatılması
III. Sanayi planlarının uygulanması
hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

28. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) İkinci Dünya Savaşı’nın çıkması
B) Nazi Almanyası’nın izlediği saldırgan dış politika
C) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
D) Kellog Paktı’nın imzalanması
E) Hatay sorununun ortaya çıkması

29. I. Kore Savaşı’na Türkiye’nin de asker göndermesi
II. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
III. Balkan Antantı’nın kurularak batı sınırının güvence altına alınması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

30. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması kapsamındadır?
A) İtalya’nın Rodos ve Oniki Ada’yı Yunanistan’ı bırakması
B) Musul’un Irak’a bırakılması
C) Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
D) Hatay’ın Türkiye’ye katılması
E) Gökçeada ve Bozcaada’nın Türkiye’ye bırakılması

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CEVAP ANAHTARI

1.D - 2.A - 3.C - 4.E - 5.B - 6.C - 7.D - 8.B - 9.A - 10.D - 11.E - 12.C - 13.D - 14.A - 15.C - 16.B - 17.C - 18.C - 19.A - 20.B - 21.D - 22.A - 23.D - 24.C - 25.C - 26.D - 27.E - 28.B - 29.D - 30.E

1 yorum:

  1. dersaneye gitme olasılığı olmayanlar için çok güzel bir hızmet emeği geçen herkeze teşekkürler

    YanıtlaSil